Czy urodziłeś się przed
22/01/2001?

{"form":"entryGate","_id":"15f656ab1eef9bb186c957ad381c55c7"}

Administratorem Pani / Pana danych jest ECVC7 sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11. Z administratorem można skontaktować się przez adres email lider@eurocash.pl lub telefonicznie pod numerem 61 674 03 30.
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani / Pan skontaktować się poprzez email iod_ecvc7@eurocash.pl, telefonicznie pod numerem 613332278lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
a) prowadzenia działań wspierających sprzedaż, pozyskiwania nowych klientów oraz zapewnienia komunikacji – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na odpowiadaniu na kierowane do niego zapytania i zachęcaniu do uczestnictwa w programie Paka Lidera;
b) komunikacji marketingowej - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na informowaniu naszych klientów o ofercie handlowej oraz dostępnych promocjach i konkursach;
c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora.
Pani / Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym podmiotom wykonującym obsługę programu Paka Lidera, agencjom marketingowym oraz dostawcom programów do komunikacji mailowej i smsowej.
Dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania w w/w celach. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne.